29.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (КСО)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (дв, бр. 70 от 2004 г.)
 • Закон за здравето
 • Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
 • Правилник за организацията и дейността на висшия съвет по фармация

22.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 39

Променени актове

 • Решение № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията сандански - кулата и реконструкция на нап...
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

18.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда
 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Закон за регистър булстат
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за здравното осигуряване

15.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 37


Нови актове

 • Конвенция за правата на хората с увреждания
 • Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване състава на постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за промени в състава на комисията по културата, гражданското общество и медиите
 • Решение за промени в състава на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Споразумение между правителството на република България и министерския съвет на Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация ...

11.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 36

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"
 • Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
  Постановление № 188 от 4 юли 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България...

8.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Постановление № 112 от 4 юни 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
 • Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

4.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
 • Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни "население" Устройствен правилник на областните администрации
 • Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
 • Постановление № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински ...
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост - транш II)
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост)