29.06.2013 г.

ДВ, бр. 57

Променени актове

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

28.06.2013 г.

ДВ, бр. 56

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

21.06.2013 г.

ДВ, бр. 54

Нови актове

 • Закон за ратифициране изменението на меморандума за разбирателство между правителството на република България и световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на ес
  Постановление № 134 от 14 юни 2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река дунав между градовете видин (република България) и калафат (румъния), събирани от ...

18.06.2013 г.

ДВ, бр. 53

Променени актове

 • Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
 • Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
  Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на ...
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

17.06.2013 г.

ДВ, бр. 52

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

11.06.2013 г.

ДВ, бр. 51

Променени актове

 • Инструкция № и-5 от 25 май 2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на министерството на отбраната
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

7.06.2013 г.

ДВ, бр. 50

Променени актове

 • Решение № 2690-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

4.06.2013 г.

ДВ, бр. 49

Променени актове

 • Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
 • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България