27.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 53

Променени актове

 • Изборен кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наказателен кодекс
 • Граждански процесуален кодекс
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

24.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 52

Променени актове

 • Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на европейския съюз, европейския з...

21.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 51

Променени актове

 • Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
 • Наредба № 7 от 23 юни 2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците

17.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 50

Променени актове

 • Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
 • Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършва...
 • Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

13.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 49

Променени актове

 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 112 от 4 юни 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
 • Закон за водите

10.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 48

Променени актове

 • Наредба № 1 от 11 март 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
 • Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и н...

6.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 47

Променени актове

 • Закон за лечебните заведения
 • Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

3.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 46

Променени актове

 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация