30.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 45

Променени актове

 • Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ...
 • Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2005 г., изм. - дв, бр. 96 от 2011 г.)

27.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 44

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

26.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 43

Променени актове

 • Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър ...
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

20.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 42

Променени актове

 • Национален номерационен план на република България
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл...

16.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 41

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

13.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за електронното управление

9.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 39

Променени актове

 • Методика за определяне на цени на балансираща енергия
 • Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

7.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (загл. изм. - дв, бр. 38 от 2014 г.)