30.08.2013 г.

ДВ, бр. 76

Променени актове

 • Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и каб...
 • Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
 • Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

27.08.2013 г.

ДВ, бр. 75

Променени актове

 • Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

23.08.2013 г.

ДВ, бр. 74

Променени актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
 • Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между република България и държавите - членки на европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и ...

20.08.2013 г.

ДВ, бр. 73

Променени актове

 • Закон за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
 • Наредба № 17 от 3 февруари 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

16.08.2013 г.

ДВ, бр. 72

Променени актове

 • Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2006 г.)
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № 2 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръща...
 • Наредба № 22 от 3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

13.08.2013 г.

ДВ, бр. 71

Променени актове

 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за политическите партии
 • Закон за съдебната власт

9.08.2013 г.

ДВ, бр. 70

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за договорите за финансово обезпечение
 • Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за министерството на вътрешните работи

6.08.2013 г.

ДВ, бр. 69

Променени актове

 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

2.08.2013 г.

ДВ, бр. 68

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за борба с трафика на хора