27.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 111

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

20.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 109

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за акцизите и данъчните складове

17.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 108

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Закон за чужденците в република България

13.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (загл. изм. - дв, бр. 107 от 2013 г.)
 • Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

10.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 106

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване

6.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 105

Променени актове

 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

3.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Административно-процесуален кодекс
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за здравето
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда