29.06.2011 г.

Бр. 49 от 28.06.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите.
 • Наредба за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2007 – 2013 г.

25.06.2011 г.

Бр. 48 от 24.06.2011

Най-интересното

 • Наредба за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции.
 • Наредба за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.
 • Наредба за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

22.06.2011 г.

Бр. 47 от 21.06.2011

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

17.06.2011 г.

Бр. 46 от 17.06.2011

Променени актове

 • Постановление за финансиране на плащания по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд.

14.06.2011 г.

Бр. 45 от 14.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за лечебните заведения.
 • Постановление за реда за финансово подпомагане на общините от „ФЛАГ“.

13.06.2011 г.

Бр. 44 от 10.06.2011

Най-важното

 • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
 • Наредба за условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти.

8.06.2011 г.

Бр. 43 от 7.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
 • Решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

4.06.2011 г.

Бр. 42 от 3.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

1.06.2011 г.

Бр. 41 от 31.05.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 • Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването.