30.12.2009 г.

Брой 103 от 29.12.2009

 1. Изменен е Кодексът на труда.

16.12.2009 г.

Брой 99 от 15.12.2009

 1. Изменен е Законът за законът за данъците върху доходите на физическите лица.

17.10.2009 г.

Брой 82 от 16.10.2009

 1. Изменен е Законът за обществените поръчки.
 2. Изменен е Търговския закон.

13.10.2009 г.

Брой 95 от 01.12.2009

 1. Изменен е Законът за данъка върху добавената стойност.
 2. Изменен е Законът за корпоративното подоходно облагане.
 3. Изменен е Законът за местните данъци и такси.

9.10.2009 г.

Брой 80 от 09.10.2009

 1. Изменен е Законът за горите.
 2. Изменен е Законът за кадастъра и имотния регистър.

7.02.2009 г.

Брой 10 от 06.02.2009

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
 2. Приет е Закон за изменение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 3. Изменен е Законът за държавната собственост.
 4. Изменен е Законът за общинската собственост.
 5. Изменена е Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
 6. Изменена е Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.

27.01.2009 г.

Брой 7 от 27.01.2009

 1. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Бр. 18 от 2007 г.).

24.01.2009 г.

Брой 6 от 23.01.2009

 1. Приет е Закон за управление на етажната собственост.
 2. Изменен е Законът за собствеността.
 3. Изменен е Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
 4. Изменен е Законът за устройство на територията.
 5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

21.01.2009 г.

Брой 5, 20.01.2009

 1. Обнародвана е Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените Американски Щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите.
 2. Обнародвана е Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита.

16.01.2009 г.

Брой 4, 16.01.2009

 1. Обнародвано е Постановление № 1 от 10 януари 2009 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.

14.01.2009 г.

Брой 3, 13.01.2009

 1. Обнародвана е Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

10.01.2009 г.

Брой 2, 9 януари 2009 г.

 1. Обнародвана е на Наредба за секретните патенти.
 2. Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
 3. Обнародвана е Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.

7.01.2009 г.

Брой 1 от 06.01.2009

 1. Прието е Постановление № 321 от 19 декември 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.