29.10.2008 г.

ДВ, брой 93 от 28.10.2008

 1. Приет е Закон за допълнение на закона за общинския дълг.

22.10.2008 г.

ДВ брой 91 от 21.10.2008 г.

 1. Изменен е Законът за кадастъра и имотния регистър.
 2. Изменен е Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

15.10.2008 г.

Бр. 89 от 14.10.2008 г.

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 112 от 2001 г.);
 2. Изменен е Кодексът за социално осигуряване;
 3. Обнародвано е Постановление № 242 от 8 октомври 2008 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление № 80 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 41 от 1998 г.);
 4. Изменено е Постановление № 202 от 11 август 2008 г. за приемане на Тарифа за таските, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите.

11.10.2008 г.

ДВ, бр. 88 от 10.10.2008 г.

 1. Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 ОТ 1999 г.)

Бр. 88 от 10.10.2008 г.

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.);
 2. Изменен е Законът за българските документи за самоличност.

8.10.2008 г.

ДВ., бр. 87 от 07.10.2008 г.

 1. Обнародвана е Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

4.10.2008 г.

ДВ, бр. 86 от 03.10.2008 г.

 1. Обнародване на Наредба за ползване на студентските общежития и столове.
 2. Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.)