31.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Правилник за дейността на съвета по националния радиочестотен спектър
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 • Устройствен правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (загл. доп. - дв, бр. 49 от 2005 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България

30.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 106

Променени актове

 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - дв, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
 • Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за документите за заемане на държавна служба
 • Наредба за служебното положение на държавните служители
 • Наредба № 2 от 17 декември 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители
 • Постановление № 105 от 21 май 2002 г. за приемане на наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
 • Наредба № 1 от 21 март 2000 г. за документите за заемане на държавна служба
 • Постановление № 47 от 1 март 2004 г. за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията и на наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - дв, бр. 1...
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І и ІІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.)
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20...
 • Постановление № 161 от 14 юни 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на закона за държавния служител
 • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

27.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път (загл. доп. - дв, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.)
 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 143 от 19 юли 2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Постановление № 65 от 17 март 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
 • Постановление № 66 на министерския съвет от 15 април 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани

23.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
 • Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райо...
 • Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2011 г.)
 • Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "акушерство и гинекология"
 • Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

22.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите 
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда 
 • Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата 
 • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър 
 • Постановление № 274 от 20 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на околната среда и водите 
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
 • Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод" 
 • Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на ... 
 • Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

21.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (дв, бр. 18 от 2007 г.)

20.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 100

 • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. 
 • Указ № 252 за награждаване на о.р. генерал-майор Ангел Иванов Марин – вицепрезидент на Република България, с орден „Стара планина“ първа степен с Постановление № 340 от 14 декември 2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране
 • Решение № 906 от 9 декември 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 1: Крумово – Първомай
 • Решение № 909 от 13 декември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори и гнайсошисти, от находище „Чакъров дрян“, разположено в землищeто на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково
 • Наредба № Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2007 г. за информационния регистър на културните организации
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL 
 • Инструкция № 39 от 12 декември 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите

16.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК 2012)
 • Закон за счетоводството (ЗС 2012)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 2012)
 • Закон за независимия финансов одит (ЗНФО 2012)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС 2012)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 2012)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО 2012)
 • Закон за държавните такси 
 • Закон за народната просвета 
 • Закон за висшето образование 
 • Закон за физическото възпитание и спорта 
 • Закон за здравното осигуряване 
 • Закон за радиото и телевизията 
 • Закон за виното и спиртните напитки 
 • Закон за пътищата 
 • Закон за семейни помощи за деца 
 • Закон за държавния дълг 
 • Закон за управление на отпадъците 
 • Закон за насърчаване на научните изследвания 
 • Закон за генетично модифицирани организми 
 • Закон за политическите партии 
 • Закон за общинския дълг 
 • Закон за правната помощ 
 • Закон за гражданското въздухоплаване 
 • Закон за българската банка за развитие 
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България  
 • Закон за сметната палата 
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2011 г.  
 • Закон за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците (дв, бр. 86 от 2003 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването 
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма

13.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 98

Променени актове

 • Протокол за изменение на протокола относно преходните разпоредби, приложен към договора за европейския съюз, към договора за функционирането на европейския съюз и към договора за създаване на европейската общност за атомна енергия (ратифицир... Закон за ветераните от войните Закон за приватизация и следприватизационен контрол Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор Закон за вътрешния одит в публичния сектор Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

9.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) 
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.) 
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи 
 • Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт 
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия 
 • Устройствен правилник на министерството на финансите 
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството 
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура" 
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол 
 • Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение 
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ... 
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията 
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок 
 • Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз 
 • Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници 
 • Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 
 • Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите 
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина... 
 • Постановление № 271 от 17 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството 
 • Постановление № 94 от 18 май 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на ... 
 • Постановление № 45 от 21 февруари 2001 г. за определяне на военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на правилник за устройството и дейността на вое... 
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

6.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Закон за мерките срещу изпирането на пари 
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията 
 • Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 
 • Наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време 
 • Наредба № н-5 от 2 март 2011 г. за условията и реда за приемане във военна академия "г. с. раковски" 
 • Наредба № н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
 • Постановление № 207 на министерския съвет от 3 октомври 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование 
 • Постановление № 81 от 10 май 2000 г. за одобряване на тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта (загл. изм. - дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) 
 • Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 
 • Валутен закон 
 • Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2005 г., изм. - дв, бр. 96 от 2011 г.)

2.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Закон за административно-териториалното устройство на република България 
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители 
 • Наредба за структурата и организацията на работната заплата Закон за дипломатическата служба 
 • Наредба за служебното положение на държавните служители 
 • Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции 
 • Наредба № 16 от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за дипломатическата служба (дв, бр. 78 от 2007 г.)