Промените в КСО за 2012 год.

В бр. 100 на Държавен вестник от 20.12.2011 год. бе публикуван Закон за бюджета на ДОО за 2012 год. ЗБДОО неминуемо променя и прецизира някой текстове в КСО (Кодекса за социално осигуряване). Най-съществените промени в КСО за 2012 касаят осгиряването на служители и работници:

  • Промяната в чл. 6, ал. 3 увеличава с 3% размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за лицата по чл. 69а от КСО (балерини, балетисти и танцьори в културни организации).
  • Чрез промяната в чл. 6а се въвежда промяна минимален размер на дохода за командированите лица в държави членки без определени минимални ставки.
  • С допълнение в чл. 9, ал. 5 се въвежда дължимост на осигурителни вноски за лицата, за които периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 4 се зачитат за учителски стаж и съответно се дължат вноски за Учителския пенсионен фонд.
  • Увеличават се сроковете за обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване срокът се увеличава от 12 на 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. За паричните обезщетения за бременност и раждане и за безработица срокът за изчисляване на обезщетенията се увеличава от 18 на 24 месеца.
  • С промяната в чл. 68 от КСО се увеличава възрастта за право на пенсия с 4 месеца. От началото на всяка следваща година възрастта за пенсиониране ще се увеличава с 4 месеца до достигане на 63 годишна възраст за жените и 65 годишна възраст за мъжете. Лицата, които към 31.12.2011 година не са придобили право на пенсия, за да придобият такова трябва да отговарят на следните условия – 65 годишна възраст и 15 години осигурителен стаж.
  • Променя се нужния за пенсиониране осигурителен стаж на военнослужещите и следователите – от 01.01.2012 год и от първия ден на всяка следваща календарна година нужния осигурителен стаж ще се увеличава с по 4 месеца до достигане на 28 години.