28.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
 • Постановление № 131 от 27 юни 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 165 от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на министерството на отбраната и на министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от балканските войни
 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"

27.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Закон за борба с трафика на хора
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за народната просвета
 • Наказателен кодекс

24.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за дейностите по предоставяне на услуги
 • Закон за камарата на строителите
 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

20.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
 • Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)

17.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работ...
 • Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

13.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Постановление № 221 от 30 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

10.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Заповед № лс-04-72 от 6 февруари 2006 г. за утвърждаване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 • Наредба № 2 от 18 юни 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
 • Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции

6.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.)
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол

3.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Наредба № 100 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за ео одобряване типа на седалки (загл. изм. - дв, бр. 56 от 2006 г.)
 • Наредба № 102 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория м3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване
 • Наредба № 104 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за ео одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2007...