29.11.2008 г.

ДВ, брой 102 от 28.11.2008

 1. Приет е нов Закон за защита на конкуренцията.
 2. Приет е Закон за инспектиране на труда.
 3. Изменен е Законът за защита на потребителите.

22.11.2008 г.

ДВ, брой 100 от 21.11.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.

19.11.2008 г.

ДВ, брой 99 от 18.11.2008

 1. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързваща гр. Ивайловград, Република България, с гр. Кипринос, Република Гърция.
 2. Приета е Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки.

15.11.2008 г.

ДВ, брой 98 от 14.11.2008 г.

 1. Приет е Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
 2. Приет е Закон за енергийната ефективност.
 3. Приет е Закон за независимите оценители.
 4. Приет е Закон за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

8.11.2008 г.

ДВ, бр. 97 от 11.07.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 22 от 14 октомври 2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия.
 2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

ДВ, бр. 96 от 07.11.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 2 от 29 октомври 2008 г. за схема на общността за управление по околна среда и одитиране.

5.11.2008 г.

ДВ, брой 95 от 04.11.2008

 1. Изменена е Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

1.11.2008 г.

ДВ, брой 94 от 31.10.2008

 1. Приет е Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки.
 3. Изменен е Административнопроцесуалният кодекс.
 4. Изменен е Законът за администрацията.
 5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при българската народна банка.