31.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

28.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Наредба за секретните патенти

24.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
 • Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република България

21.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - транзитни пътища V")

17.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

14.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

 • Наредба № Із-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 • Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

8.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България

3.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) (ЗДДС 3.01.2014)
 • Кодекс на труда (КТ 3.01.2014)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК 3.01.2014)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС 3.01.2014)
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ЗБДОО 2014)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 3.01.2014)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 3.01.2014)