29.01.2011 г.

Бр. 9 от 28.01.2011

Най-важното

 • Приет е Изборен кодекс.
 • Изменен е Законът за чужденците в Република България.

26.01.2011 г.

Бр. 8 от 25.01.2011

Най-важното

 • Приет е Закон за българската агенция по безопасност на храните.
 • Приета е Наредба № 1 от 17 януари 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.
 • Изменен е Законът за храните.
 • Изменен е Законът за здравето.

22.01.2011 г.

Бр. 7 от 21.01.2011

Най-важното

 • Няма съществени изменения

19.01.2011 г.

Бр. 6 от 18.01.2011

Най-важното

 • Изменена е Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

15.01.2011 г.

Бр. 5 от 14.01.2011

Най-важното

 • Изменена е Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (загл. доп. - ДВ, бр. 51 от 2008 г.).
 • Изменен е Гражданския процесуален кодекс.

13.01.2011 г.

Бр. 4 от 12.01.2011

Най-важното

 • Няма съществени изменения

5.01.2011 г.

Бр. 1 от 4.01.2011

 1. Изменен е Законът за съдебната власт
 2. Изменена е Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.