31.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Правилник за дейността на съвета по националния радиочестотен спектър
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 • Устройствен правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (загл. доп. - дв, бр. 49 от 2005 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България

30.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 106

Променени актове

 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - дв, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
 • Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за документите за заемане на държавна служба
 • Наредба за служебното положение на държавните служители
 • Наредба № 2 от 17 декември 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители
 • Постановление № 105 от 21 май 2002 г. за приемане на наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
 • Наредба № 1 от 21 март 2000 г. за документите за заемане на държавна служба
 • Постановление № 47 от 1 март 2004 г. за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията и на наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - дв, бр. 1...
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І и ІІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.)
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20...
 • Постановление № 161 от 14 юни 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 314 от 23 ноември 2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на закона за държавния служител
 • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

27.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Тарифа за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път (загл. доп. - дв, бр. 104 от 2011 г., в сила от 27.12.2011 г.)
 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 143 от 19 юли 2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Постановление № 65 от 17 март 2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
 • Постановление № 66 на министерския съвет от 15 април 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани

23.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
 • Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райо...
 • Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2011 г.)
 • Наредба № 32 от 30 декември 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "акушерство и гинекология"
 • Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

22.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите 
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда 
 • Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата 
 • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър 
 • Постановление № 274 от 20 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на околната среда и водите 
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
 • Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод" 
 • Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на ... 
 • Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

21.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (дв, бр. 18 от 2007 г.)

20.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 100

 • Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. 
 • Указ № 252 за награждаване на о.р. генерал-майор Ангел Иванов Марин – вицепрезидент на Република България, с орден „Стара планина“ първа степен с Постановление № 340 от 14 декември 2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране
 • Решение № 906 от 9 декември 2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 1: Крумово – Първомай
 • Решение № 909 от 13 декември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори и гнайсошисти, от находище „Чакъров дрян“, разположено в землищeто на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково
 • Наредба № Iз-3147 от 12 декември 2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2007 г. за информационния регистър на културните организации
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в JAR-FCL 
 • Инструкция № 39 от 12 декември 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите

16.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК 2012)
 • Закон за счетоводството (ЗС 2012)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 2012)
 • Закон за независимия финансов одит (ЗНФО 2012)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС 2012)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 2012)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО 2012)
 • Закон за държавните такси 
 • Закон за народната просвета 
 • Закон за висшето образование 
 • Закон за физическото възпитание и спорта 
 • Закон за здравното осигуряване 
 • Закон за радиото и телевизията 
 • Закон за виното и спиртните напитки 
 • Закон за пътищата 
 • Закон за семейни помощи за деца 
 • Закон за държавния дълг 
 • Закон за управление на отпадъците 
 • Закон за насърчаване на научните изследвания 
 • Закон за генетично модифицирани организми 
 • Закон за политическите партии 
 • Закон за общинския дълг 
 • Закон за правната помощ 
 • Закон за гражданското въздухоплаване 
 • Закон за българската банка за развитие 
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България  
 • Закон за сметната палата 
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2011 г.  
 • Закон за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците (дв, бр. 86 от 2003 г.)
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването 
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма

13.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 98

Променени актове

 • Протокол за изменение на протокола относно преходните разпоредби, приложен към договора за европейския съюз, към договора за функционирането на европейския съюз и към договора за създаване на европейската общност за атомна енергия (ратифицир... Закон за ветераните от войните Закон за приватизация и следприватизационен контрол Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор Закон за вътрешния одит в публичния сектор Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в република България Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

9.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) 
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.) 
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи 
 • Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт 
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия 
 • Устройствен правилник на министерството на финансите 
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството 
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура" 
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол 
 • Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение 
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ... 
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията 
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок 
 • Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз 
 • Наредба № 35 от 17 октомври 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници 
 • Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 
 • Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите 
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина... 
 • Постановление № 271 от 17 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството 
 • Постановление № 94 от 18 май 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на ... 
 • Постановление № 45 от 21 февруари 2001 г. за определяне на военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на правилник за устройството и дейността на вое... 
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

6.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Закон за мерките срещу изпирането на пари 
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията 
 • Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 
 • Наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време 
 • Наредба № н-5 от 2 март 2011 г. за условията и реда за приемане във военна академия "г. с. раковски" 
 • Наредба № н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 
 • Постановление № 207 на министерския съвет от 3 октомври 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование 
 • Постановление № 81 от 10 май 2000 г. за одобряване на тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта (загл. изм. - дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) 
 • Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 
 • Валутен закон 
 • Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2005 г., изм. - дв, бр. 96 от 2011 г.)

2.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Закон за административно-териториалното устройство на република България 
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители 
 • Наредба за структурата и организацията на работната заплата Закон за дипломатическата служба 
 • Наредба за служебното положение на държавните служители 
 • Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции 
 • Наредба № 16 от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за дипломатическата служба (дв, бр. 78 от 2007 г.)

29.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби 
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти 
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

25.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Закон за обществените поръчки 
 • Закон за общинския дълг Наказателно-процесуален кодекс 
 • Закон за съдебната власт Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство 
 • Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (загл. изм. - дв, бр. 93 от 2011 г.) 
 • Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение 
 • Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република бълг... 
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството... 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт (дв, бр. 64 от 2007 г.) 
 • Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г. 
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси 
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

22.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) 
 • Закон за държавния печат и националното знаме на република България 
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност 
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция 
 • Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция 
 • Закон за почвите 
 • Закон за защита на животните 
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари 
 • Постановление № 258 от 24 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. 
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите 
 • Постановление № 36 от 14 февруари 2001 г. за изграждане на комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (кас) (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г., изм. - дв,...

18.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване 
 • Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на регламент (ео) № 343/2003 на съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за р... 
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20... 
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

15.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители 
 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

11.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

8.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане 
 • Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика 
 • Устройствен правилник на агенция "митници" 
 • Постановление № 325 от 7 декември 2004 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обс... 
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (загл. изм. - дв, бр. 88... 
 • Постановление № 180 от 1 август 2005 г. за създаване на съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки 
 • Постановление № 79 от 1 април 2009 г. за приемане на наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енер... 
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от закона за енергийната ефективност (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) 
 • Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна е... 
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика 
 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
 • Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

4.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества

3.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

 • няма

Нови актове

 • няма

Нови актове

 • Решение № 1455-нс от 1 ноември 2011 г. 
 • Решение № 1458-пвр от 1 ноември 2011 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената на избраните президент и вицепрезидент на република България

1.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз 
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги

28.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
 • Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на б...

25.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол
 • Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
 • Постановление № 231 от 20 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "административен капацитет", съфинансирана от европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 90 от 9 май 2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 271 от 17 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на културата
 • Постановление № 207 от 15 юли 2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от закона за държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Устройствен правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за държавните такси (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2000 г., загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., загл. изм. - дв, бр. 93 от 2009 г., в сила о...

21.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Закон за митниците
 • Закон за адвокатурата
 • Закон за частните съдебни изпълнители
 • Закон за правната помощ
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
 • Закон за съдебната власт
 • Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

18.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

14.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
 • Решение № 2357 от 16.02.2011 г. по адм. д. № 14072/2010 г. (обн., дв, бр. 17 от 2011 г., попр., дв, бр. 80 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на с...
 • Закон за българския червен кръст
 • Закон за водите
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Закон за защита при бедствия
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание

11.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

7.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

 • Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието. 
 • Наредба за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

4.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за хазарта
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
 • Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
 • Кодекс за застраховането
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за електронната търговия
 • Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за договорите за финансово обезпечение
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Устройствен правилник на министерството на културата

30.09.2011 г.

Бр. 76 от 30.09.2011

Най-важното

 • Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 • Инструкция за обмен на информация между НАП и МОСВ за обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания.

27.09.2011 г.

Бр. 75 от 27.09.2011

Най-важното

 • Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

22.09.2011 г.

Бр. 74 от 21.09.2011

Най-важното

 • Решение за обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

20.09.2011 г.

Бр. 73 от 20.09.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
 • Наредба относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

16.09.2011 г.

Бр. 72 от 16.09.2011

Най-важното

 • Наредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

13.09.2011 г.

Бр. 71 от 13.09.2011

Най-важното

 • Решение за избиране на управител на НОИ.

10.09.2011 г.

Бр. 70 от 9.09.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда.
 • Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в транспорта.

8.09.2011 г.

Бр. 69 от 8.09.2011

Най-важното

 • Решение за възлагане на Сметната палата на одит по бюджетната субсидия на партиите.

2.09.2011 г.

Бр. 68 от 2.09.2011

Най-важното

 • Наредба за контрола от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.
 • Постановление за изменение на Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

31.08.2011 г.

Бр. 67 от 30.08.2011

Най-важното

 • Наредба за безвъзмездна финансова помощ по мярка Модернизиране на земеделските стопанства от ПРСС за периода 2007 – 2013 г.

27.08.2011 г.

Бр. 66 от 26.08.2011

Най-важното

 • Наредба за производство на ветеринарно-медицински продукти и активни субстанции.

24.08.2011 г.

Бр. 65 от 23.08.2011

Най-важното

 • Наредба за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път.

20.08.2011 г.

Бр. 64 от 19.08.2011

Най-важното

 • Наредба за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 • Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.

17.08.2011 г.

Бр. 63 от 16.08.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии.

13.08.2011 г.

Бр. 62 от 12.08.2011

Най-важното

 • Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

10.08.2011 г.

Бр. 61 от 9.08.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
 • Закон за изменение на НПК.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
 • Постановление за Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

6.08.2011 г.

Бр. 60 от 5.08.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция.
 • Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

2.08.2011 г.

Бр. 59 от 2.08.2011

Най-важното

 • Наредба за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

29.07.2011 г.

Бр. 58 от 29.07.2011

Най-важното

 • Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

27.07.2011 г.

Бр. 57 от 26.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

22.07.2011 г.

Бр. 56 от 22.07.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води.

19.07.2011 г.

Бр. 55 от 19.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за българските лични документи.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
 • Наредба за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.

15.07.2011 г.

Бр. 54 от 15.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
 • Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации.

13.07.2011 г.

Бр. 53 от 12.07.2011

Най-важното

 • Постановление за Устройствен правилник на ИА „Българска служба за акредитация“.
 • Решение по методиката за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове.

9.07.2011 г.

Бр. 52 от 8.07.2011

Най-важното

 • Решение за приемане на годишен доклад за дейността на административните съдилища, 2010 г.
 • Наредба за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

6.07.2011 г.

Бр. 51 от 5.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
 • Закон за допълнение на Кодекса за застраховането.
 • Постановление за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.

2.07.2011 г.

Бр. 50 от 1.07.2011

Най-важното

 • Закон за допълнение на Закона за концесиите.

29.06.2011 г.

Бр. 49 от 28.06.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите.
 • Наредба за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2007 – 2013 г.

25.06.2011 г.

Бр. 48 от 24.06.2011

Най-интересното

 • Наредба за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции.
 • Наредба за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.
 • Наредба за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

22.06.2011 г.

Бр. 47 от 21.06.2011

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

17.06.2011 г.

Бр. 46 от 17.06.2011

Променени актове

 • Постановление за финансиране на плащания по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд.

14.06.2011 г.

Бр. 45 от 14.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за лечебните заведения.
 • Постановление за реда за финансово подпомагане на общините от „ФЛАГ“.

13.06.2011 г.

Бр. 44 от 10.06.2011

Най-важното

 • Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
 • Наредба за условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти.

8.06.2011 г.

Бр. 43 от 7.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
 • Решение за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

4.06.2011 г.

Бр. 42 от 3.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

1.06.2011 г.

Бр. 41 от 31.05.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 • Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването.

28.05.2011 г.

Бр. 40 от 27.05.2011

Най-важното

 • Постановление за допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за дейността на специализираните органи на съдебната власт.
 • Постановление за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

21.05.2011 г.

Бр. 39 от 20.05.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
 • Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.

18.05.2011 г.

Бр. 38 от 17.05.2011

Най-важното

 • Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.

14.05.2011 г.

Бр. 37 от 13.05.2011

Най-важното

 • Постановление по Оперативна програма „Транспорт“ за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
 • Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование („CEEPUS III“).

11.05.2011 г.

Бр. 36 от 10.05.2011

Най-важното

 • Наредба за достъп и използване на железопътната инфраструктура.
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

3.05.2011 г.

Бр. 35 от 03.05.2011

Най-важното

 • Закон за енергията от възобновяеми източници.
 • Закон за изменение на Закона за хазарта.

29.04.2011 г.

Бр. 34 от 29.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Търговският закон

26.04.2011 г.

Бр. 33 от 26.04.2011

Най-важното

19.04.2011 г.

Бр. 32 от 19.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за местното самоуправление и местната администрация
 • Изменен е Законът за Съдебната власт

15.04.2011 г.

Бр. 31 от 15.04.2011

Променени актове

 • Изменен е ЗДДФЛ (Законът за данъците върху доходите на физическите лица);
 • Изменен е ЗМДТ (Законът за местните данъци и такси);
 • Изменен е ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс);
 • Изменена е Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

13.04.2011 г.

Бр. 30 от 12.04.2011

Най-важното

 • Измененa е Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

9.04.2011 г.

Бр. 29 от 8.04.2011

Най-важното


5.04.2011 г.

Бр. 28 от 5.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за регистър БУЛСТАТ;
 • Изменен е Законът за занаятите;
 • Изменен е Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ).

1.04.2011 г.

Бр. 27 от 1.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за медиацията.

29.03.2011 г.

Бр. 26 от 29.03.2011

Най-важното

 • Приет е Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
 • Приет е Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

  25.03.2011 г.

  Бр. 25 от 25.03.2011

  Най-важното

  • Промени в Закона за Авторското Право и Сродните му Права.
  • Постановление за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти.
  • Постановление за Устройствения правилник на Агенцията по енергийна ефективност.

  24.03.2011 г.

  Бр. 24 от 23.03.2011

  Най-важното

  • Наредба за военномедицинска експертиза.

  Променени актове

  • Няма

  22.03.2011 г.

  Бр. 23 от 22.03.2011

  Най-важното

  • Наредба за номенклатурата на видовете строежи.

  18.03.2011 г.

  Бр. 22 от 18.03.2011

  Най-важното

  • Постановление за заеми на общините от централния бюджет по ПРСР 2007 – 2013 г.
  • Постановление за Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки.
  • ДВ бр.21 от 15.03.2011 г.
  • Постановление за прилагане на Закона за концесиите.

  16.03.2011 г.

  Бр. 21 от 15.03.2011

  Най-важното

  • Правилник за Прилагане на Закона за Концесиите.

  Променени актове

  • Правилник за прилагане на закона за концесиите
  • Наредба за работното време, почивките и отпуските
  • Наредба за служебното положение на държавните служители
  • Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
  • Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
  • Постановление № 215 от 5 септември 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "техническа помощ", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
  • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
  • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболов...

  12.03.2011 г.

  Бр. 20 от 11.03.2011

  Най-важното


  • няма съществени промени

  9.03.2011 г.

  Бр. 19 от 8.03.2011

  Най-важното

  2.03.2011 г.

  Бр. 18 от 1.03.2011

  Най-важното


  1. Изменен е Кодексът на труда
  2. Изменен е Законът за защита на потребителите
  3. Изменен е Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

  25.02.2011 г.

  Бр. 17 от 25.02.2011

  Най-важното

  • Изменен е Законът за автомобилните превози

  23.02.2011 г.

  Бр. 16 от 22.02.2011

  Променени актове

  • Обнародван е Законът за ограничаване на плащанията в брой
  • Изменен е Законът за мерките срещу изпиране на пари

  19.02.2011 г.

  Бр. 15 от 18.02.2011

  Най-важното

  • Изменен е Законът за общинската собственост

  16.02.2011 г.

  Бр. 14 от 15.02.2011

  Най-важното

  11.02.2011 г.

  Бр. 13 от 11.02.2011

  Най-важното

  8.02.2011 г.

  Бр. 12 от 8.02.2011

  Най-важното

  • Изменен е Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
  • Изменен е Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина

  4.02.2011 г.

  Бр. 11 от 4.02.2011

  Най-важното

  • Няма съществени изменения

  Променени актове

  • Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
  • Наредба № Iз-1959 от 27 декември 2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за ко...
  • Постановление № 194 на министерския съвет от 15 септември 1994 г. за промени в структурата и финансирането на държавните театрални, музикални и танцови организации

  2.02.2011 г.

  Бр. 10 от 1.02.2011

  Най-важното

  29.01.2011 г.

  Бр. 9 от 28.01.2011

  Най-важното

  • Приет е Изборен кодекс.
  • Изменен е Законът за чужденците в Република България.

  26.01.2011 г.

  Бр. 8 от 25.01.2011

  Най-важното

  • Приет е Закон за българската агенция по безопасност на храните.
  • Приета е Наредба № 1 от 17 януари 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.
  • Изменен е Законът за храните.
  • Изменен е Законът за здравето.

  22.01.2011 г.

  Бр. 7 от 21.01.2011

  Най-важното

  • Няма съществени изменения

  19.01.2011 г.

  Бр. 6 от 18.01.2011

  Най-важното

  • Изменена е Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

  15.01.2011 г.

  Бр. 5 от 14.01.2011

  Най-важното

  • Изменена е Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (загл. доп. - ДВ, бр. 51 от 2008 г.).
  • Изменен е Гражданския процесуален кодекс.

  13.01.2011 г.

  Бр. 4 от 12.01.2011

  Най-важното

  • Няма съществени изменения

  5.01.2011 г.

  Бр. 1 от 4.01.2011

  1. Изменен е Законът за съдебната власт
  2. Изменена е Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.