13.10.2009 г.

Брой 95 от 01.12.2009

  1. Изменен е Законът за данъка върху добавената стойност.
  2. Изменен е Законът за корпоративното подоходно облагане.
  3. Изменен е Законът за местните данъци и такси.