9.10.2009 г.

Брой 80 от 09.10.2009

  1. Изменен е Законът за горите.
  2. Изменен е Законът за кадастъра и имотния регистър.