9.06.2010 г.

Бр. 43 от 08.06.2010

  1. Изменен е Законът за публичното предлагане на ценни книжа.
  2. Изменен е Законът за пазарите на финансови инструменти.
  3. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
  4. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.
  5. Изменен е Кодексът на застраховането.