16.06.2010 г.

Бр. 44 от 15.06.2010

  1. Изменен е Правилникът за прилагане на закона за социално подпомагане.
  2. Измененa е Наредба № 1 от 10 януари за вписване в регистъра на корабите.