20.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 73 от 19.08.2008 г.:

  1. Приета не НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
  2. Приета е НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
  3. Прието е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.