6.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 69 от 05.08.2008 г.

  1. Приет е ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ;
  2. Приет е ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ,БР. 110 ОТ 1999 Г.);
  3. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ,БР. 26 ОТ 2000 Г.);
  4. Приета е НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗААТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.