13.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 71 от 12.08.2008 г.

  1. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИЗА ДЕЦА (ДВ, БР. 32 ОТ 2002 Г.);
  2. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТОКОРАБОПЛАВАНЕ (ДВ, БР. 55 И 56 ОТ 1970 Г);
  3. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НАЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.);
  4. Приета е НАРЕДБА № 9 ОТ 23 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИКОИТО СЕ ПРИЗНАВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕГИСТРАЦИОННИТЕ НОМЕРА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ТЕХНИТЕ ЗАВИСИМИ ЛИЦА.