31.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 76 от 29.08.2008 г.

  1. Приета е Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.