9.04.2011 г.

Бр. 29 от 8.04.2011

Най-важнотоПроменени актове

 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Правилник за устройството и дейността на националния дворец на децата
 • Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
 • Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
 • Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
 • Наредба № н-16 от 13 юли 2009 г. за социалните дейности на министерството на отбраната
 • Наредба № 21 от 15 октомври 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни
 • Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
 • Наредба № 17 от 4 октомври 2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
 • Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
 • Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
 • Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 • Постановление № 17 от 31 януари 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично уч...
 • Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за проц...
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 66 на министерския съвет от 4 април 1994 г. за създаване на клинична болница "лозенец" като държавно здравно заведение

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство за изпълнението на "програма за енергийна ефективност и зелена икономика" в република България между министерството на икономиката, енергетиката и туризма на република България и европейската банка за възстановяване и разви...
 • Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (дв, бр. 28 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 17 от 2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (дв, бр. 94 от 2004 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на меди...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (дв, бр. 104 от 2002 г.)
 • Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело
 • Постановление № 76 от 31 март 2011 г. за приемане на наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
 • Постановление № 77 от 31 март 2011 г. за изменение на единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с постановление № 47 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 18 от 2004 г.)
 • Постановление № 78 от 31 март 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 17 на министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ н...
 • Постановление № 79 от 31 март 2011 г. за създаване на спортно-оздравителен комплекс "лозенец"
 • Правилник за допълнение на правилника за устройството и дейността на националния дворец на децата (дв, бр. 77 от 2004 г.)
 • Спогодба между република България и република австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 13 януари 2011 г. - дв, бр. 8 от 2011 ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на чешката република за сътрудничество в борбата с престъпността и опазването на обществения ред и сигурност (утвърдено с решение № 75 от 18 февруари 2010 г. на министе...

Отменени актове

 • Постановление № 298 от 8 ноември 2004 г. за приемане на наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка
 • Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка
 • Спогодба между народна република България и република австрия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата