13.04.2011 г.

Бр. 30 от 12.04.2011

Най-важното

 • Измененa е Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

Променени актове

 • Закон за българската академия на науките
 • Закон за управление на отпадъците
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., в си...
 • Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по закона за хазарта
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (загл. доп. - дв, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)
 • Наредба № Iз-169 от 3 февруари 2010 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе...
 • Закон за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците (дв, бр. 86 от 2003 г.)
 • Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по закона за хазарта
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за хазарта
 • Тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието (загл. изм. - дв, бр. 15 от 1996 г., загл. доп. - дв, бр. 2 от 1997 г., загл. изм. - дв, бр. 69 от 2004 г....

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на отбраната на република България, департамента за национална отбрана на канада, министерството на отбраната на република хърватска, министерството на отбраната на република унгария, министерството на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-169 от 2010 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (дв, бр. 16 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (д...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от...
 • Постановление № 80 от 1 април 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на външните работи
 • Постановление № 81 от 1 април 2011 г. за предоставяне на средства от бюджета на министерството на земеделието и храните за закупуване на дялове във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
 • Постановление № 82 от 1 април 2011 г. за допълнение на тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието, одобрена с постановление № 167 на министерския съв...
 • Постановление № 83 от 4 април 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 84 от 4 април 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, приет с постановление № 240 на м...
 • Решение за приемане на годишния отчет за дейността на комисията за защита на личните данни през 2010 г.
 • Указ № 66 от 31.03.2011 г. за награждаване на проф. митко минков миховски с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 69 от 06.04.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за българската академия на науките
 • Указ № 70 от 06.04.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците
 • Закон за изменение и допълнение на закона за българската академия на науките (дв, бр. 85 от 1991 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците (дв, бр. 86 от 2003 г.)