15.04.2011 г.

Бр. 31 от 15.04.2011

Променени актове

 • Изменен е ЗДДФЛ (Законът за данъците върху доходите на физическите лица);
 • Изменен е ЗМДТ (Законът за местните данъци и такси);
 • Изменен е ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс);
 • Изменена е Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за филмовата индустрия
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Наредба за заплащането на правната помощ
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
 • Спогодба между правителството на република България и кабинета на министрите на украйна за взаимни пътувания на гражданите
 • Постановление № 324 от 23 декември 2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии
 • Постановление № 4 от 11 януари 2005 г. за създаване на център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • Постановление № 351 от 20 декември 2006 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04....
 • Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)
 • Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Тарифа за таксите, които се събират от патентното ведомство на република България
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества

Нови актове

 • Наредба за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели
 • Административно споразумение между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на администрацията и вътрешните работи на румъния относно практическите способи за облекчено прилагане на регламент (ео) № 343/2003 на съвета ...
 • Наредба № 5 от 4 април 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми...
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по миграционна политика
 • Постановление № 85 от 7 април 2011 г. за допълнение на постановление № 334 на министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г. (дв, бр. 2 от 2011 г.)
 • Постановление № 86 от 7 април 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шен...
 • Постановление № 87 от 7 април 2011 г. за отменяне на постановление № 89 на министерския съвет от 2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по програма фар, управлявани от изпълнителните агенции по програма фар към министер...
 • Постановление № 88 от 7 април 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 324 на министерския съвет от 2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни ли...
 • Постановление № 89 от 7 април 2011 г. за създаване на национален съвет по миграционна политика
 • Постановление № 90 от 7 април 2011 г. за допълнение на наредбата за заплащането на правната помощ, приета с постановление № 4 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 5 от 2006 г.)
 • Постановление № 91 от 7 април 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества, приет с постановление № 10 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 8 от 2001 г.)
 • Постановление № 92 от 7 април 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 93 от 8 април 2011 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на република България, одобрена с постановление № 242 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 114 от 1999 г.)
 • Постановление № 94 от 8 април 2011 г. за приемане на наредба за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (дв, бр. 6 от 2011 г.)
 • Решение по доклада за дейността на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Решение за избиране на членове на консултативния съвет на сметната палата
 • Решение за уреждане на нерешените въпроси между република България и република турция, отнасящи се до имуществените и социалните въпроси
 • Решение за избиране на подуправител на българската народна банка
 • Решение № 1 от 31 март 2011 г. по конституционно дело № 22 от 2010 г.
 • Спогодба за изменение и допълнение на спогодбата между правителството на република България и кабинета на министрите на украйна за взаимни пътувания на гражданите (утвърдена с решение № 243 от 9 април 2009 г. на министерския съвет. в сила от...
 • Указ № 59 от 28.03.2011 г. за награждаване на г-н виктор калник - извънреден и пълномощен посланик на украйна в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 74 от 13.04.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)
 • Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия