12.03.2010 г.

Бр. 20 от 12.03.2010

Изменена е Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции.