20.03.2010 г.

Бр. 22 от 19.03.2010

Изменена е Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.