17.03.2010 г.

Бр. 21 от 16.03.2010

Изменена е Наредба № 1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол.