15.09.2010 г.

Бр.72 от 14.09.2010

Изменен е Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.