14.05.2011 г.

Бр. 37 от 13.05.2011

Най-важното

 • Постановление по Оперативна програма „Транспорт“ за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
 • Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование („CEEPUS III“).


Променени актове

 • Устройствен правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Постановление № 258 от 24 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 251 от 21 октомври 2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по оперативна програма "развитие на човешките ресурси 2007 - 2013"
 • Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство

Отменени актове

 • Наредба № 15 от 13 април 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (дв, бр. 41 от 2003 г.)
 • Постановление № 116 от 5 май 2011 г. за допълнение на постановление № 258 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и европейския ф...
 • Постановление № 117 от 5 май 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенг...
 • Постановление № 118 от 5 май 2011 г. за изменение на устройствения правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет, приет с постановление № 280 на министерския съвет от 2010 г. (дв, ...
 • Постановление № 119 от 5 май 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 251 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по опера...
 • Постановление № 120 от 5 май 2011 г. за осигуряване на средства за национално доплащане за тютюн за 2010 г. чрез държавен фонд "земеделие"
 • Решение за освобождаване от длъжност на инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение № 5 от 4 май 2011 г. по конституционно дело № 1 от 2011 г.
 • Спогодба между правителството на република България и правителството на сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 2 февруари 2011 г. - дв...
 • Споразумение относно централноевропейската програма за обмен в университетското образование ("CEEPUS III") (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 10 март 2011 г. – дв, бр. 25 от 2011 г. в сила за република България от 1...