28.05.2011 г.

Бр. 40 от 27.05.2011

Най-важното

 • Постановление за допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за дейността на специализираните органи на съдебната власт.
 • Постановление за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Променени актове

 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
 • Наредба № 30 от 9 юли 2004 г. за правилата за производство и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г.)
 • Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.)
 • Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на минис...
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І и ІІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.)
 • Наредба № н-5 от 2 март 2011 г. за условията и реда за приемане във военна академия "г. с. раковски"

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър (дв, бр. 63 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (дв, бр. 29 от 2006 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № н-5 от 2011 г. за условията и реда за приемане във военна академия "г. с. раковски" (дв, бр. 26 от 2011 г.)
 • Наредба № н-14 от 18 май 2011 г. за психологически подбор и психологическите аспекти за оценка на личния състав на служба "военна информация"
 • Постановление № 141 от 19 май 2011 г. за изменение на постановление № 186 на министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища (дв, бр. 71 от 2010 г.)
 • Постановление № 142 от 19 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на правосъдието и за възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчка ...
 • Постановление № 143 от 19 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на правосъдието
 • Постановление № 144 от 19 май 2011 г. за изменение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приет с постановление № 232 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Решение по доклада за дейността на омбудсмана на република България през 2010 г.
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за приемане на годишния доклад за дейността на постоянно действащата подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщ...
 • Решение за приемане на годишния доклад на държавна агенция "национална сигурност" за 2010 г.
 • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 • Решение № 9-нс от 19 май 2011 г.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между република България и сирийската арабска република (утвърдено с решение № 761 от 21 октомври 2010 г. на министерския съвет. в сила от 2 ноември 2010 г.)
 • Указ № 104 от 19.05.2011 г. за награждаване на проф. надежда василева сейкова с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 105 от 19.05.2011 г. за награждаване на петър киров караангов с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 106 от 19.05.2011 г. за награждаване на проф. д.и.н. димитър савов овчаров с орден "стара планина" втора степен
 • Указ № 107 от 19.05.2011 г. за награждаване на иво митков папазов - ибряма с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 108 от 19.05.2011 г. за награждаване на георги василев трифонов с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 109 от 19.05.2011 г. за награждаване на васил михайлов найденов с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 110 от 19.05.2011 г. за награждаване на иван георгиев иванов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 111 от 19.05.2011 г. за награждаване на зденка боянова дойчева с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 112 от 19.05.2011 г. за награждаване на димитър георгиев симеонов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 113 от 19.05.2011 г. за награждаване на милена александрова куртева с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Указ № 114 от 19.05.2011 г. за награждаване на маргарита екимова градечлиева с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища