11.05.2011 г.

Бр. 36 от 10.05.2011

Най-важното

 • Наредба за достъп и използване на железопътната инфраструктура.
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Променени актове

 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 99 от 15 април 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 • Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
 • Изборен кодекс
 • Наредба № 23 от 3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)
 • Наредба № 52 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (загл. изм. - дв, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
 • Наредба № 2 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръща...
 • Наредба № 3 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане...
 • Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Постановление № 223 от 13 септември 2007 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с постановление № 156 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 66 от...
 • Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
 • Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Нови актове

 • Наредба № 1 от 21 април 2011 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи
 • Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (дв, бр. 54 от 2003 г.)
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (дв, бр. 103 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. (дв, бр. 14 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (дв, бр. 11 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (дв, бр. 64 от 2001 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (дв, бр. 108 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 • Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране
 • Постановление № 114 от 28 април 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с постановление № 156 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 66 от 200...
 • Постановление № 115 от 28 април 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с постановление № 2...
 • Поправка
 • Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на народното събрание, в т.ч. и председател на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Решение за избиране на комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на народното събрание, в т.ч. и председател на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Решение № 4 от 4 май 2011 г. по конституционно дело № 4 от 2011 г.
 • Спогодба между правителството на република България и министерския съвет на република албания за създаване на културно-информационен център на република България в тирана и културно-информационен център на република албания в софия (утвърден...
 • Споразумение между правителството на република България и федералното канцлерство на република австрия за сътрудничество в областта на информационните и комуникационните технологии и електронното правителство (одобрено с решение № 62 от 3 фе...
 • Указ № 93 от 03.05.2011 г. за удостояване на бригаден генерал людмил лалев ангелов с висше офицерско звание "генерал-майор"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитн...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната ...

Отменени актове

 • Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"
 • Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници