18.05.2011 г.

Бр. 38 от 17.05.2011

Най-важното

 • Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Променени актове

 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство
 • Наредба № 22 от 14 май 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър
 • Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца"
 • Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)
 • Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Наредба № 30 от 11 декември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по приоритетна ос № 5 "техническа помощ" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България,...

Отменени актове

 • Постановление № 7 от 17 януари 2005 г. за приемане на тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на регионалното развитие и туризма на румъния в качеството му на съвместен управляващ орган, министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на национален орган, ...
 • Постановление № 121 от 9 май 2011 г. за закриване на център "фонд за трансплантация"
 • Постановление № 122 от 9 май 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с постановление № 216 на министерския ...
 • Постановление № 123 от 9 май 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на тарифа за таксите, събирани от комисията за финансов надзор по закона за комисията за финансов надзор
 • Решение за промяна в състава на постоянната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за промяна в състава на постоянната комисия по бюджет и финанси
 • Решение за промени в ръководството на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Решение за промяна в състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на нато
 • Решение по отчета за дейността на съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. - 31 декември 2010 г.
 • Решение № 3 от 4 май 2011 г. по конституционно дело № 19 от 2010 г.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на република България и правителството на република македония(утвърдено с решение № 182 от 24 март 2011 г. на министерския съвет. в сила от 5 април 2011 г.)
 • Указ № 94 от 09.05.2011 г. за назначаване на полковник звездомир иванов пенков на длъжността заместник-директор на националната разузнавателна служба
 • Указ № 97 от 12.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за изменение и допълнение на закона за техническите изисквания към продуктите (дв, бр. 86 от 1999 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по приоритетна ос № 5 "техническа помощ" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарств...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (дв, бр. 63 от 2009 г.)
 • Постановление № 124 от 10 май 2011 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето, приета с постановление № 242 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 83 от 2007 г.)
 • Постановление № 125 от 10 май 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, приет с постановление № 343 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 115 от 2004 г.)
 • Тарифа за таксите, събирани от комисията за финансов надзор по закона за комисията за финансов надзор
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2004 г. за правилата за производство и предлагане на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър (дв, бр. 49 от 2004 г.)
 • Инструкция № Iз-1143 от 4 май 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи