21.05.2011 г.

Бр. 39 от 20.05.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
 • Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.


Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за избиране на велико народно събрание
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за стоковите борси и тържищата
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за пътищата
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за измерванията
 • Закон за убежището и бежанците
 • Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)
 • Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
 • Наредба № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните
 • Закон за посевния и посадъчния материал
 • Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за защита при бедствия
 • Закон за медицинските изделия
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Устройствен правилник на държавен фонд "земеделие"
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на авиоотряд 28
 • Постановление № 258 от 2 декември 2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2011 г.)
 • Закон за изменение на закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (дв, бр. 55 от 2003 г.)
 • Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на отбраната
 • Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
 • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Нови актове

 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите
 • Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
 • Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на административния регистър
 • Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
 • Постановление № 128 от 12 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на външните работи за 2011 г.
 • Постановление № 129 от 12 май 2011 г. за приемане на наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Постановление № 130 от 12 май 2011 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2011 - 2012 г.
 • Постановление № 131 от 12 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на отбраната за 2011 г.
 • Постановление № 132 от 12 май 2011 г. за приемане на наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на административния регистър
 • Постановление № 133 от 12 май 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавен фонд "земеделие", приет с постановление № 255 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 87 от 2009 г.)
 • Постановление № 134 от 12 май 2011 г. за изменение на устройствения правилник на авиоотряд 28, приет с постановление № 261 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 89 от 2010 г.)
 • Постановление № 135 от 12 май 2011 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната
 • Постановление № 136 от 13 май 2011 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите
 • Постановление № 137 от 13 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
 • Постановление № 138 от 13 май 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с постановление № 50 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 22 от 2003 г.)
 • Постановление № 139 от 13 май 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет с постановление № 74 на министерския съвет от 1991 г. (дв, бр. 34 от 1991 г.)
 • Решение за избиране на трима членове от квотата на народното събрание, в т.ч. и председател на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Решение за освобождаване на управителя на националния осигурителен институт
 • Решение № 286 от 10 май 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - халцедонови силицити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства, от находище "беленища", раз...
 • Решение № 6 от 16 май 2011 г. по конституционно дело № 3 от 2011 г.
 • Устройствен правилник на министерството на отбраната
 • Указ № 100 от 17.05.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на допълнителния протокол към договора между правителството на република България и правителството на кралство мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Указ № 101 от 17.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за медицинските изделия
 • Указ № 102 от 17.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс
 • Указ № 103 от 17.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи
 • Указ № 95 от 11.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Указ № 96 от 11.05.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на секретариата на конвенцията за полицейско сътрудничество в югоизточна европа
 • Указ № 98 от 12.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за гражданската регистрация
 • Указ № 99 от 12.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за пътищата
 • Закон за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс (дв, бр. 30 от 2006 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за гражданската регистрация (дв, бр. 67 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за медицинските изделия (дв, бр. 46 от 2007 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (дв, бр. 55 от 2003 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи (дв, бр. 35 от 1996 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за пътищата (дв, бр. 26 от 2000 г.)
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на секретариата на конвенцията за полицейско сътрудничество в югоизточна европа
 • Закон за ратифициране на допълнителния протокол към договора между правителството на република България и правителството на кралство мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (дв, бр. 44 от 2002 г.)
 • Постановление № 127 от 12 май 2011 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011 - 2012 г.