5.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за осигурителните каси
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 • Постановление № 27 от 7 февруари 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г.

Нови актове

 • Инструкция за отменяне на инструкция № и-6 от 2010 г. за правната дейност в министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (дв, бр. 64 от 2010 г.)
 • Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 • Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ
 • Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
 • Наредба за допълнение на наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (дв, бр. 106 от 2004 г.)
 • Постановление № 75 от 29 март 2013 г. за преструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
 • Постановление № 76 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за осигурителните каси, приета с постановление № 89 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 37 от 2001 г.)
 • Постановление № 77 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на министерския съвет от 2006 г.
 • Постановление № 78 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с постановление № 32 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 19 от 2002 г.)
 • Постановление № 79 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. ...
 • Постановление № 80 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 • Постановление № 81 от 29 март 2013 г. за изменение на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с постановление № 263 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 6 от 2000 г.)