30.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от ...
 • Постановление № 212 от 2 септември 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
 • Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
 • Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища
 • Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
 • Тарифа за таксите, събирани от държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • Постановление № 94 от 19 април 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 95 от 19 април 2013 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират от българския институт по метрология
 • Постановление № 96 от 19 април 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 97 от 19 април 2013 г. за приемане на наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • Решение № 3013 от 4 март 2013 г. по адм. д. № 9789 от 2012 г. (обн., дв, бр. 40 от 2013 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират от българския институт по метрология