23.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 131 от 15 юни 2004 г. за приемане на наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и наредба за регулиране на цените на природния газ
 • Постановление № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Нови актове

 • Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
 • Постановление № 86 от 15 април 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 67 на министерския съвет от 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Постановление № 87 от 15 април 2013 г. за приемане на тарифа за таксите, събирани от изпълнителна агенция "българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
 • Постановление № 88 от 15 април 2013 г. за изменение на тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси, приета с постановление № 53 на министерския съвет от 1998 г. ...
 • Постановление № 89 от 15 април 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 90 от 15 април 2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на националната служба за охрана за прилагане на решение 2008/477/ео за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHZ за наземни системи ...
 • Постановление № 91 от 15 април 2013 г. за отменяне на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 92 от 15 април 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България, приета с постановление № 280 на МС ...
 • Постановление № 93 от 15 април 2013 г. за приемане на наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
 • Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между министерството на образованието, младежта и науката на република България и министерството на човешките ресурси на унгария за периода 2013 - 2015 г. ...
 • Тарифа за таксите, събирани от изпълнителна агенция "българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби