3.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 77 от 02.09.2008 г.

  1. Приета е Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
  2. Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество.
  3. Приета е Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за документите за заемане на държавна служба (ДВ, БР. 23 ОТ 2000 Г.).
  4. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (ДВ, БР. 54 ОТ 2005 Г.);
  5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.).