20.12.2008 г.

ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г.

  1. Приет е Закон за допълнение на Търговския закон.
  2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
  3. Приет е Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  4. Приет е Закон за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  5. Обнародвано е Постановление № 305 от 11 декември 2008 г. за създаване на изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".