6.12.2008 г.

ДВ, брой 104 от 05.12.2008

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.
  2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.