13.12.2008 г.

ДВ, брой 106 от 12.12.2008

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите и данъчните складове.
  2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.
  3. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
  4. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане.