16.10.2010 г.

Бр. 81 от 15.10.2010

Изменена е Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плажове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.