30.11.2010 г.

Бр. 94 от 30.11.2010

  1. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
  2. Изменен е Законът за Данък върху добавената стойност.
  3. Изменен е Законът за данъците върху доходите на физическите лица.
  4. Изменен е Законът за акцизите и данъчните складове.
  5. Изменен е Законът за корпоративното подоходно облагане.
  6. Изменен е Законът за кредитните институции.
  7. Изменен е Законът за счетоводството.
  8. Изменен е Законът за митниците.