15.01.2011 г.

Бр. 5 от 14.01.2011

Най-важното

  • Изменена е Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (загл. доп. - ДВ, бр. 51 от 2008 г.).
  • Изменен е Гражданския процесуален кодекс.