26.01.2011 г.

Бр. 8 от 25.01.2011

Най-важното

 • Приет е Закон за българската агенция по безопасност на храните.
 • Приета е Наредба № 1 от 17 януари 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.
 • Изменен е Законът за храните.
 • Изменен е Законът за здравето.

Променени актове

 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за защита на растенията
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Закон за съхранение и търговия със зърно
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за храните
 • Закон за животновъдството
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за посевния и посадъчния материал
 • Закон за пчеларството
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за здравето
 • Закон за генетично модифицирани организми
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за вътрешния одит в публичния сектор
 • Закон за фуражите
 • Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз
 • Закон за защита при бедствия
 • Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
 • Наредба № Iз-1695 от 26 септември 2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица
 • Наредба № н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
 • Закон за признаване на професионални квалификации
 • Закон за защита на животните
 • Закон за управление на етажната собственост

Нови актове

 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Инструкция № Iз-59 от 11 януари 2011 г. за реда и условията за унищожаване на българските лични документи
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България и международната банка за възстановяване и развитие (световната банка) във връзка със сътрудничеството по предлаганата програма за реформа в железопътния сектор.
 • Наредба № 1 от 17 януари 2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1695 от 2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица (дв, бр. 84 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности (дв, бр. 19 от 2007 г.)
 • Постановление № 8 от 20 януари 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, в сила от 1.11.2010 г.
 • Решение за гласуване на доверие по цялостната политика на министерския съвет с министър-председател бойко борисов
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република сърбия за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество (утвърдено с решение № 471 от 8 юли 2010 г. на...
 • Указ № 10 от 20.01.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата между република България и република австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея
 • Указ № 11 от 20.01.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство на секретариата на еврика между членовете на инициативата
 • Указ № 6 от 17.01.2011 г. за награждаване на светла христова оцетова с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 7 от 17.01.2011 г. за награждаване на здравка йорданова йорданова с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 9 от 20.01.2011 г. за обнародване на закона за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за ратифициране на спогодбата между република България и република австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство на секретариата на еврика между членовете на инициативата