22.01.2011 г.

Бр. 7 от 21.01.2011

Най-важното

 • Няма съществени изменения
Променени актове
 • Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
 • Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
 • Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
 • Правилник за прилагане на указ № 2242 за свободни безмитни зони
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз (афкос) (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.)
 • Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2005 г., изм. - дв, бр. 95 от 2008 г...
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Наредба за условията и реда за уведомяване на агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
 • Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
 • Постановление № 192 от 9 август 2007 г. за въвеждане на национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112
 • Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
 • Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
 • Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
 • Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци
 • Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали
 • Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2007 г.)
 • Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от европейския съюз
 • Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет
 • Правилник за прилагане на закона за горите
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества
 • Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия
 • Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Отменени актове

 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Нови актове

 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Устройствен правилник на патентното ведомство на република България
 • Декларация относно участие на лица, свързани с държавна сигурност и разузнавателното управление на генералния щаб на българската народна армия в дипломатическата служба на съвременна България
 • Наредба № 1 от 6 януари 2011 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник в строителството"
 • Наредба № 2 от 7 януари 2011 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник пътен строител"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (дв, бр. 65 от 2001 г.)
 • Постановление № 4 от 14 януари 2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на ислямска република пакистан за преодоляване на тежките последици от наводненията през 2010 г.
 • Постановление № 5 от 14 януари 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на културата за 2011 г.
 • Постановление № 6 от 17 януари 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 7 от 17 януари 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, приет с постановление № 139 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 67 от 2002 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса (дв, бр. 27 от 2010 г.)
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители сергей станишев и михаил миков към министър-председателя на република България бойко борисов относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на република бъ...
 • Спогодба между правителството на република България и правителството на държавата катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите (ратифицирана със закон, приет от 41-ото нар...