19.01.2011 г.

Бр. 6 от 18.01.2011

Най-важното

 • Изменена е Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Нови актове

 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
 • Инструкция № Із-3025 от 21 декември 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
 • Наредба № 42 от 15 декември 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен оператор"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ (дв, бр. 105 от...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2...
 • Решение за промени в състава на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за промени в състава на комисията по правни въпроси
 • Решение за промени в състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение № 2 от 4 януари 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "маркова могила - център", разположено в землищата на с. д...
 • Решение № 3 от 4 януари 2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от закона за подземните богатства, в площ "бухтата", разположена в българския черноморски ш...
 • Спогодба между република България и федерална република германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 19 май 2...
 • Указ № 3 от 04.01.2011 г. за награждаване на майор боян григоров григоров - инспектор по летателна подготовка в център "летателна подготовка" на поделение 52090 - долна митрополия, с орден "за военна заслуга"
 • Указ № 4 от 04.01.2011 г. за награждаване на майор пламен ганчев иванов - инспектор по летателна подготовка в център "летателна подготовка" на поделение 52090 - долна митрополия, с орден "за военна заслуга" трета степен
 • Указ № 5 от 04.01.2011 г. за награждаване на силвио данаилов бояджиев с орден "стара планина" първа степен
 • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Променени актове

 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ

Отменени актове

 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване
 • Наредба № 24 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "машинен оператор"
 • Наредба № 8 от 28 декември 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства