29.01.2011 г.

Бр. 9 от 28.01.2011

Най-важното

 • Приет е Изборен кодекс.
 • Изменен е Законът за чужденците в Република България.

Отменени актове

 • Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
 • Закон за местните избори
 • Закон за избиране на народни представители
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите
 • Постановление № 176 от 9 август 2002 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите
 • Закон за избиране на членове на европейския парламент от република България
 • Наредба за безплатно работно и униформено облекло

Променени актове

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за народната просвета
 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за чужденците в република България
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • Закон за здравето
 • Закон за медиацията
 • Закон за правната помощ
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства
 • Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България
 • Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за признаване на професионални квалификации
 • Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в република България през 2011 г.
 • Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 • Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи
 • Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
 • Закон за насърчаване на заетостта

Нови актове

 • Изборен кодекс
 • Наредба за безплатното работно и униформено облекло
 • Инструкция за изменение на инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа на структурите на мвр при издаване на българските лични документи (дв, бр. 22 от 2010 г.)
 • Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на република България
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България (дв, бр. 40 от 2004 г.)
 • Постановление № 10 от 20 януари 2011 г. за приемане на наредба за безплатното работно и униформено облекло
 • Постановление № 11 от 20 януари 2011 г. за изменение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пр...
 • Постановление № 12 от 21 януари 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, приет с постановление № 85 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 43 от 2000 г.)
 • Постановление № 13 от 21 януари 2011 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
 • Постановление № 9 от 20 януари 2011 г. за приемане на наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на република България
 • Решение за избиране на председател на сметната палата
 • Решение за избиране на заместник-омбудсман
 • Решение № 37 от 20 януари 2011 г. за обявяване на 1 февруари за ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим
 • Указ № 12 от 25.01.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
 • Указ № 13 от 25.01.2011 г. за обнародване на изборен кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 43 от 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник (дв, бр. 41 от 2006 г.)